Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Τρία επίπεδα γνώσης , κατά τον άγιο Ισαάκ τον Σύρο

   Η ανθρώπινη γνώση δεν μπορεί να μάθη χωρίς εξέταση,
ενώ η πίστη «φρόνημα εν καθαρόν και απλούν επιζητεί
το απέχον πάσης πανουργίας...
ο οίκος της πίστεως έννοια νηπιώδης εστί, και καρδία απλή»

Ο άγιος Ισαάκ, μιλώντας για την πίστη,
λέγει ότι με την λέξη αυτή δεν εννοούμε την παραδοχή των δογματικών αληθειών
γύρω από τα Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος,και τα σχετικά με την ενανθρώπιση του Χριστού
και την πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσεως από το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος,
«ει και αυτή υψηλή εστι λίαν», αλλά κυρίως εννοούμε
«την πίστιν την εκ του φωτός της χάριτος ανατέλλουσαν εν τη ψυχή»,